ביטוח אובדן רווחים

חוששים מאובדן הכנסות או רווחים, העלול להיגרם לבית העסק שבבעלותכם כתוצאה מהפסקת פעילותו עקב נזקים המבוטחים בביטוח המבנה ו/או ברכוש? זה הזמן לדעת יותר על ביטוח אובדן רווחים לעסקים!

ביטוח אובדן רווחים הינו אחד מסוגי הביטוחים החיוניים והחשובים ביותר עבור כל בית עסק מסחרי ומטרתו: כיסוי הפסדים העלולים להיגרם לבית העסק המבוטח במהלך תקופת שיקומו בעקבות מקרה ביטוחי אשר אירע במבנה ו/או ברכוש השייך לבית העסק. ביטוח אובדן רווחים מהווה לעיתים פוליסה נפרדת לביטוח בית העסק ולעיתים הוא נכלל בפוליסה העיקרית של בית העסק תחת סעיפים ביטוחיים שונים כגון: ביטוח אובדן הכנסות, ביטוח נזק תוצאתי וכדומה.

כך או אחרת, ביטוח אובדן רווחים, מבטיח לבעלי העסק כיסוי ביטוחי לאורך כל תקופת שיקום בית העסק ממקרה ביטוחי הנובע כתוצאה מנזק ישיר למבנה ו/או רכוש, כאשר סעיפיו של הביטוח לאובדן רווחים מתייחסים למגוון רחב של תרחישים במסגרתם אלמנטים שונים המניבים רווח ישיר לבית העסק סובלים מנזקים המשבשים את פעילותם ו/או אינם מאפשרים את פעילותם ובכך בעל העסק עלול לחוות פגיעה ישירה ברווחיו והכנסותיו לאורך תקופת שיקומם ו/או תיקונם של אותם אלמנטים.

הכיסוי הביטוחי המוצע לכם במסגרת ביטוח אובדן רווחים הינו לתקופה של שלושה חודשים עד 24 חודשים מיום קרות המקרה הביטוחי אשר הוביל לנזק המבוטח בפוליסה. הפרמיה לביטוח זה מחושבת בהתאם לדו”חות הרווח הגולמי השנתי הממוצע של בית העסק. חשוב לציין שביטוח אובדן רווחים מאפשר כיסוי הפסדים עתידיים העלולים להיגרם לבית העסק המבוטח כתוצאה מנזקי אש וסיכונים נוספים המבוטחים בפוליסה.

מספר מילים על גובה הפרמיה ותנאי הביטוח

ביטוח אובדן רווחים נכנס לתוקפו רק במקרים בהם החברה המבטחת היא גם החברה באמצעותה בית העסק מבוטח בביטוח עסק נזקי רכוש ו/או מבנה, כאשר תנאי הפוליסה נקבעים בין היתר בהתאם לסוג ואופי פעילותו העסקית של בית העסק, הסיכונים הנלווים לפעילותו וכדומה. גבוה הפרמיה בגין ביטוח אובדן רווחים נקבע בהתאם לרווח הגולמי השנתי הממוצע של בית העסק, כאשר העלות נעה בטווח שבין 1% ל-2% מהרווח השנתי של העסק המבוטח.