חיפוש

מילון מושגים

אובדן הכנסות

 ביטוח המשמש כיסוי לאובדן רווחים.

אובדן כושר עבודה

מצב בו איבד המבוטח את היכולת לעבוד מסיבה המזכה את המוטב לקבל תגמולי ביטוח לפי הפוליסה.

אחריות צולבת, אחריות משולבת

ע”פ סעיף זה, כאשר בשם המבוטח נכלל יותר ממבוטח אחד, נחשב הביטוח כאילו הוצא לכל אחד מיחידי המבוטח בנפרד – הביטוח מכסה תביעות של מבוטח אחד כנגד השני. המבטח לא ישלם בסה”כ סכום העולה על מלוא גובל אחריותו לפי הפוליסה והוא מוותר גם על זכות התחלוף כלפי כל אחד מהמבוטחים.

ביטוח אחריות המעבידים

ביטוח אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו בשל פגיעות גופניות בנזיקין אזרחי מעל הסכום המשולם או אשר עשוי להיות משולם בשל הפגיעה ע”י המוסד לביטוח לאומי ועד לגבה גבול האחריות הנקוב בפוליסה.

ביטוח אחריות מקצועית

מונח בביטוח חבויות – ביטוח אחריותו של המבוטח לגבי תביעות שהוגשו כלפיו בתקופת הביטוח בשל נזק לגוף או לרכוש שנגרם בשל הפרת חובה מקצועית עד לגבה גבול האחריות הנקוב בפוליסה.

ביטוח בריאות משלים

ביטוח בריאות להוצאות מיוחדות שאינן כלולות בחוק הבריאות.

ביטוח חיים

ביטוח מוות או אירוע אחר בחיי אדם. ביטוח זה נועד בדרך כלל לשנים רבות. ניתן לבטח סיכון ריסק בלבד (ללא חיסכון) או ביטוח הכולל חסכון.

ביטוח יתר

מצב בביטוח רכוש בו סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל. הפרמיה המוחזרת מגיעה למבוטח עפ”י חוק רק ממועד הדרישה לתיקון סכום הביטוח שיכולה לבוא מצד המבטח או מצד המבוטח.

ביטוח מנהלים

מונח בביטוח חיים – ביטוח המיועד למנהלים ולעובדים שכירים כאחד. עלויות הביטוח משולמות בחלקן על-ידי המבוטח ובחלקן על-ידי המעביד. חלק מסכום הפיצויים משמש גם כקופה לתשלום פיצויי פיטורין לעובד. תוכנית הביטוח כוללת כיסוי למקרי מות, נכות, אובדן כושר עבודה, חסכון לגיל פרישה ופיצויי פיטורין. ביטוח מנהלים מוכר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה ומאפשר למעביד ולעובד לקבל נקודות זיכוי במס הכנסה.

ביטוח משכנתא

ביטוח שהדרש על-ידי הבנק כתנאי למתן הלוואות למשתכנים הביטוח כולל את ביטוח המבנה המשועבד לבנק וביטוח חיים של כל אחד מהלווים.

דמי הביטוח

הפרמיה– מונח כללי המתאר את מחיר הביטוח המשולם על ידי המבוטחים לחברת הביטוח תמורת התחייבות חברת הביטוח לפי הפוליסה. הפרמיה אמורה לשקף את עלות הסיכון.

דמי ניהול

החלק מהפרמיה המשולם על ידי המבוטח המשמש למימון הוצאות שיווק וניהול תיק הביטוח ואינו נצבר לזכות המבוטח. דמי הניהול מחושבים כאחוז מתוך הסכום המשולם על יד המבוטח ומתוך סכום הצבירה בתיק. שיעור דמי הניהול שונה בין תוכניות הביטוח והפנסיה השונות. בכל מקרה קיים הבדל משמעותי לטובת קרנות הפנסיה בשיעור הנמוך של דמי הניהול לעומת תוכניות ביטוח החיים.

הנחת העדר תביעות

הנחה שניתנת על ידי חברת הביטוח למבוטח בחידוש בעת חידוש הביטוח מהפרמיה של השנה החדשה בשל אי הגשת תביעות. (בהתאם למצוין בפוליסה).

הצעת ביטוח

טופס המופק ע”י חברת הביטוח. זהו שאלון המופנה למבוטח שנדרש לענות על כל השאלות בכתב בכנות ובאופן מלוא. הצעת הביטוח כוללת בדרך כלל גם הצהרה לגבי נכונות הפרטים וכן ויתור על סודיות רפואית בביטוח אדם. עצם מילוי הצעת הביטוח אינו הופך את המציע למבוטח, לשם כך עליו לקבל אישור בכתב מסוכן הביטוח או מהחברה.

השתתפות עצמית

נזק אותו נושא המבוטח בעצמו. ההשתתפות העצמית נקבעת במפרט הפוליסה לכל מקרה ומקרה. ההשתתפות יכולה להיקבע, בהתאם למקרה, לפי סכום נקוב מראש, באחוזים מהנזק, מסכום הביטוח או אפילו מהפרמיה.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

חוק המסדיר את עניני הביטוח במדינת ישראל ונועד להגן על ציבור המבוטחים. החוק, קובע, בין היתר תנאים לרישוי ולפיקוח על חברות ביטוח וסוכנים. חוק זה מחייב, בין השאר, את חברות הביטוח לנהל מערכת נפרדות של חשבונות, ביטוח משנה, והחזקת נכסים לביטוח חיים.

חיתום

תהליך במהלכו מחליט האחראי לנושא מטעם המבטח (החתם) אם להתקשר בהסכם הביטוח עם המבוטח או לא ואם כן באילו תנאים.

ירידת ערך

כאשר לרכוש המבוטח נגרם נזק חלקי, יורד ערך הרכוש לאחר תיקונו בעקבות הנזק. בביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון כולל הכיסוי הביטוחי לרכב גם את ירידת הערך שנגרמה לרכב בשל התאונה.

כיסוי

הקף הביטוח, פרוט המקרים, התנאים והסכומים לתשלום תגמולי הביטוח למוטב.

מיגון

אמצעי מיגון לרכב או רכוש המשמש בדרך כלל, כתנאי לקיום הביטוח, על מנת לצמצם ולמנוע נזקים.

נכות מקצועית

מצב בו המבוטח אינו מסוגל לעבוד במקצועו בעקבות מקרה הביטוח למרות שיכול להיווצר מקרה בו הוא מסוגל לעסוק במקצועות אחרים.

נכות מלאה

מצב של נכות של 100% לפי הגדרתה בפוליסה.

תקופת המתנה

התקופה הראשונה שמתחילה ביום קרות מקרה הביטוח ומסתיימת כעבור התקופה הנקובה בפוליסה. בתקופה זו המבוטח אינו זכאי לקבל תגמולי ביטוח. (בהתאם לפוליסה, ניתן לתבוע באופן רטרואקטיבי את זמן ההמתנה).

אקסגרציה
תשלום שמעבירה חברת ביטוח למבוטח למרות שהסכום אינו מגיע לו על פי תנאי הפוליסה. כלומר, מדובר בתשלום לפנים משורת הדין.

בונוס מאלוס
הנחה (בונוס) או תוספת (מאלוס) בגין תביעות עבר. אם במהלך תקופת הביטוח המבוטח לא הגיש תביעה נגד חברת הביטוח – הוא יהיה זכאי להנחה עם חידוש הביטוח. אם הוגשה תביעה נגד חברת הביטוח – המבוטח ישלם תוספת בעת חידוש הביטוח.

ביטוח אובדן כושר עבודה
נועד להגן מבחינה כלכלית על המבוטח במקרה שאיבד את יכולתו לעבוד עקב שינוי במצבו הרפואי (מחלה קשה או תאונה). במקרה של אובדן כושר עבודה, חברת הביטוח תשלם למבוטח סכום חודשי בתקופה שבה אין ביכולתו לעבוד ולהתפרנס.

ביטוח אלמנטרי
ביטוח כללי. המושג מקיף את ענפי הביטוח המבטחים רכוש, כגון: ביטוח דירה, ביטוח עסק, ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח הנדסי, ביטוח חקלאי וכו’. ביטוח אלמנטרי אינו כולל ביטוח חיים או ביטוח בריאות.

ביטוח חיים
נועד להגן מבחינה כלכלית על משפחת המבוטח (או המוטבים שנקבעו בפוליסה) במקרה של מות המבוטח. במקרה כזה חברת הביטוח תשלם להם סכום חד-פעמי או תשלומים קבועים.

ביטוח חובה
מכסה נזקי גוף שנגרמו לנהג, לנוסעים ברכב ולהולכי רגל. על פי החוק, כל כלי רכב ממונע הנוסע בכבישי ישראל חייב להיות מבוטח בביטוח חובה.

ביטוח חסר
מצב שבו סכום הביטוח קטן מהנזק שנגרם לרכוש המבוטח (תת-ביטוח).

ביטוח מקיף
ביטוח המכסה כל נזק שנגרם לרכב של המבוטח, וכולל בתוכו ביטוח צד ג’ (ביטוח צד שלישי). בין השאר, ביטוח מקיף מכסה גניבה, התנגשות, התלקחות, התפוצצות ונזקי מזג אוויר.

ביטוח משכנתא
כולל ביטוח חיים וגם ביטוח מבנה (ביטוח נכס). הפוליסה המשולבת מבטחת את חיי הלווה וגם את מבנה הנכס שבעבורו קיבל משכנתא. אם נגרם נזק לנכס – תישא חברת הביטוח בעלויות תיקון הליקויים (במטרה להשיב את הנכס לערכו המקורי). במקרה שמקבל המשכנתא נפטר – חברת הביטוח תשלם במקומו את החזר המשכנתא.

ביטוח צד ג’
ביטוח רכוש בסיסי המכסה נזקים שגרם בעל הפוליסה לרכוש של צד שלישי.

גבול אחריות
הסכום המרבי (פיצוי מקסימלי) שתשלם חברת הביטוח למבוטח. הסכום נקבע מראש ומופיע בפוליסת הביטוח.

דוח תביעות
מסמך המפרט את התביעות שהגיש (או לא הגיש) המבוטח נגד חברת הביטוח. המסמך, הנקרא גם דוח מצב תביעות או דוח העדר תביעות, כולל תביעות שהוגשו בשלוש השנים האחרונות.

דף פרטי הביטוח
מסמך (הנקרא גם מפרט הפוליסה) שהוא חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח, וכולל פרטים שונים: סכום הביטוח, פרטי הביטוח, תקופת הביטוח (התחלה וסיום), מספר הפוליסה, הכיסויים הכלולים בה וכו’.

הפול
גוף משותף לכל חברות הביטוח, המבטח נהגים שחברות הביטוח סירבו להנפיק להם פוליסה עקב סיכון ביטוחי. הפול מיועד לנהגים בעלי עבר עשיר של עבירות תנועה או מעורבות במספר גדול של תאונות. כמו כן, בפול מבוטחים בעלי רכב דו-גלגלי.


השתתפות עצמית
סכום קבוע מראש שתשלומו חל על המבוטח במקרה של נזק והגשת תביעת ביטוח. דמי ההשתתפות העצמית מנוכים מהפיצוי הכספי לו זכאי המבוטח מחברת הביטוח.

חיתום רפואי
הליך ברכישת פוליסה, שנועד לבדוק את מצבו הרפואי של אדם המבקש לרכוש ביטוח. ההליך כולל הגשת הצהרה של המבוטח לגבי מצבו הרפואי וכתב ויתור על סודיות רפואיות. ההצהרה נבדקת על ידי חתם של חברת הביטוח, המסתייע ברופא מומחה. לפי הנתונים, החתם מחליט האם יש מקום לאשר את מכירת הפוליסה ובאילו תנאים.

טוטאל לוס
נזק מוחלט לרכב (אובדן מוחלט) כתוצאה מתאונה. נזק מוחלט מוגדר כנזק שלא ניתן לתיקון, או כנזק העולה על שיעור מסוים משווי הרכב. שיעור זה משתנה בין פוליסה לפוליסה ובין חברת ביטוח לבין חברת ביטוח אך בד”כ ינוע בין 50%-60% משווי הרכב.

כיסוי
סך ההגנה הביטוחית של המבוטח. כלומר, הפיצוי המקסימאלי (תקרת ביטוח) שאותו זכאי המבוטח לקבל מחברת הביטוח.
המבוטח
מי שרכש פוליסת ביטוח במטרה לזכות בכיסוי ביטוחי למקרה של נזקי גוף או רכוש. מבוטח (שיכול להיות אדם פרטי, חברה, תאגיד וכו’) הוא “צד ראשון” בחוזה הביטוח.

מבטח
חברת ביטוח העוסקת בשיווק פוליסות (חוזה ביטוח). החברה גובה תשלום (פרמיה) מהמבוטח, ומתחייבת לכסות נזק שנגרם לו, על פי תנאי הפוליסה. החברה היא “צד שני” בחוזה הביטוח.

מוטב
מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה של הפעלת הביטוח. המוטב נקבע על ידי בעל הפוליסה, ושמו מופיע בה. המבוטח רשאי לשנות בכל עת את רשימת המוטבים.

מקרה ביטוח
מקרה המוגדר בתנאי הפוליסה כאירוע שבמסגרתו נגרם למבוטח נזק, ולכן מזכה אותו בתגמולי ביטוח (פיצוי).

ערך כינון
הסכום הנדרש להשבת רכב שניזוק למצבו הקודם. אם לא ניתן לתקן את הנזק, ערך הכינון ייקבע לפי עלות חלק חדש באיכות זהה, או רכב חדש באיכות זהה.

ערך פדיון
ערך הכספים להם זכאי המבוטח נכון למועד המשיכה (לפני ניכוי מס).

הפוליסה
חוזה ביטוח בין המבוטח (“צד ראשון”) לבין המבטח (חברת הביטוח – “צד שני”). החוזה כולל את כל פרטי ההסכם בין הצדדים, ביניהם גובה תשלום הפרמיה, סכום הפיצוי, התנאים וכו’.

פרוסקלה
החלטת המבוטח לבטל ביטוח רכב לפני תום תקופת הביטוח המופיעה בפוליסה. על המבוטח להודיע על כך לחברה מראש ובכתב. החברה רשאית לנכות 10% מהחזר החלק היחסי של דמי הביטוח.

פרורטה
החלטת חברת הביטוח לבטל ביטוח רכב לפני תום תקופת הביטוח המופיעה בפוליסה. על החברה להודיע על כך למבוטח לפחות 21 יום לפני מועד הביטול, ולהשיב לו את החלק היחסי מדמי הביטוח ששילם עבור כל התקופה.

פרמיה
התשלום השוטף (דמי ביטוח) שמשלם המבוטח לחברת הביטוח עבור הפוליסה שרכש.

ריסק טהור
ביטוח חיים המכסה אך ורק מקרה של מוות, ללא מרכיב של חיסכון.

ריסק עם חיסכון
ביטוח חיים המשלב כיסוי ביטוחי לחיי בעל הפוליסה עם אפיק חיסכון עתידי לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה, באמצעות קבלת סכום חד-פעמי או קצבה חודשית. השם הנפוץ והמוכר לביטוח זה הוא “ביטוח מנהלים”, גם קרן פנסיה היא במהותה ביטוח חיים (ריסק) עם מרכיב חסכון.

שחרור מתשלום פרמיות
במקרה של אובדן כושר עבודה, המבוטח מפסיק לשלם את הפרמיה עבור הביטוח, וחברת הביטוח נושאת בתשלום במקומו. תקופת השחרור מתשלום פרמיות תקפה כל עוד נמשך מצב אובדן כושר עבודה, או עד לסיום תקופת הביטוח.

שיבוב
הזכות העומדת למבטח (חברת הביטוח) לתבוע צד שלישי האחראי לגרימת נזק. דוגמא: לאחר שרכב ניזוק בתאונה וחברת הביטוח שילמה לבעליו פיצוי, היא זכאית להגיש תביעה נגד צד שלישי – הנהג שגרם לתאונה ולנזק.

שיפוי
תגמולי ביטוח שמשלם המבטח (חברת הביטוח) למבוטח, ככיסוי להוצאות שנגרמו למבוטח בעת מקרה ביטוח (עד גבול האחריות הנקוב בפוליסה).

שמאי רכב
איש מקצוע המבצע הערכת שווי של רכב, וכן הערכת שווי לנזק שנגרם לרכב לאחר תאונה או גניבה.

מושגי ביטוח לדירות מגורים / בתים

אחריות צולבת

משכירים או שוכרים דירה? חשוב לכלול בפוליסה סעיף זה, המעניק כיסוי לנזק הנגרם לצד שלישי בשל רשלנות המשכיר או השוכר. בנוסף, מומלץ להימנע מלקחת אחריות רחבה לנזקים מעבר לאחריות על פי דין. (חלק מהפוליסות מפילות אחריות רבה מדי על השוכר במקרה של נזק לדירה) 

חשוב לבדוק מראש כל מקרה לגופו: מה מגדירה הפוליסה במקרה של רעידת אדמה, נזקי טבע אחרים, נזקי בלאי למבנה או נזקי צנרת

ביטוח צד ג’

המבוטח יקבל עפ”י חוק פיצויים במקרה של תאונה בה נגרם מוות או נזק לכל אדם או רכוש המוגדר כ-צד ג’, בשטח מדינת ישראל. הפיצויים תקפים גם אם המקרה אירע מחוץ לדירה, וסכום הכיסוי הינו בהתאם לפוליסת הביטוח של המבוטח

עזיבת הדירה

אם הבית שלכם לא מאוכלס יותר מ-60 ימים רצופים,יידעו אותנו כדי שתגמולי הביטוח שלכם לא יפגעו

שרברבים

כשאתם עושים ביטוח דירה, תוכלו לבחור בין “שרברב בהסדר” או “שרברב פרטי”. שימו לב שעלות ההשתתפות העצמית והפרמיה משתנה בהתאם לבחירתכם. באופן כללי, ידעו את חברת/סוכן הביטוח לפני תיקון הנזק

השתתפות עצמית

לכל כיסוי קיימת השתתפות עצמית שונה. את ההשתתפות העצמית ניתן להגדיל או להפחית בהתאם לתנאי הפוליסה הבסיסים ובכך לשנות את גובה הפרמיה

כלים סניטריים

מכסה נזקים בלתי צפויים לפריטים כגון כיורים, אסלות, אמבטיות, כיריים, זכוכיות, שיש ומראות השלמה לשווי שוק/סכום ביטוח נוסף בבתים משותפים, במקרה של רעידת אדמה, אם אין אפשרות לבנות מחדש את הבניין במלואו, ניתן לרכוש כיסוי שמקנה פיצוי לשווי המלא של הדירה (שווי עלויות בניה + שווי קרקע). בהעדר כיסוי זה, תפוצו בשווי עלויות הבניה בלבד

שיבוב

במקרה ואדם גרם נזק לדירה אותה הוא שוכר, חברת הביטוח תשלם לבעל הדירה (המבוטח) את פיצויי הנזקים, אך מיד אח”כ תגיש תביעה נגד אותו שוכר. זוהי ‘תביעת שיבוב’. לכן, יש לבדוק שחוזה השכירות שלכם כולל סעיף “ויתור על זכות השיבוב נגד השוכרים” כדי למנוע תביעה נגד הצד השוכר 

אם הדירה היא בבעלותכם, ודאו שהפוליסה כוללת סעיף “שיבוב הדדי” כדי למנוע מקרה בו חברת הביטוח של השוכר יתבע את המשכיר לפיצויי הנזק בדירה

חבות מעבידים

סעיף זה מבטיח למעסיק כיסוי המגן עליו במקרה שנגרם לאחד מעובדיו נזק בשל רשלנות, תאונת עבודה או מחלה שנגרמה תוך כדי/ עקב העבודה בעסק. מדובר על נזק שנגרם לעובדים קבועים בבית כגון עוזרת או מטפלת, ולא לעובדים ‘זמניים’ כמו בעלי מקצוע המגיעים לתקן תקלה. כמו כן, הכיסוי כולל הוצאות משפטיות של בעל העסק בגין תהליכי תביעה אלו. שמו לב שסכום ומשך הכיסוי משתנה בין חברות הביטוח

כיסוי לנזקי טרור

כיסוי המכסה במקרה של נזקים כתוצאה ממלחמה, פיגוע חבלני ופגיעה שנעשתה ע”י הצבא או הממשלה. הכיסוי כפוף לתנאי הפוליסה שברשותכם