חיפוש

משיכת יתרות נמוכות מקופת גמל

משיכת כספים מקופות גמל עם יתרות נמוכות

כיום קיימים הרבה חוסכים בחשבונות קנים ולא פעילים בקופות גמל. מרביתם לא מושכים את הכסף עקב המס המוטל על משיכה לפני המועד הקבוע בחוק. כל זה השתנה כיום מאחר שבתאריך 24.3.2014 אישרה הכנסת את ההחלטות של וועדת הכספים (מספטמבר 2013) לגבי משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל

עיקרי ההחלטות:

ניתן למשוך כספים מקופות גמל עם צבירה נמוכה (עד 7,000 ₪) בפטור מלא ממס החל מ-24.4.2014 ולא יאוחר מ- 31/03/2015

כלומר – זהו “חלון ההזדמנויות” החוקי למשוך את הכסף שמגיע לך ללא תשלום מס

מה-01/01/2016 ייגבו בקופות הגמל שלא נמשכו דמי ניהול מינימליים של 6 ₪ בחודש, במקום שיעור שנתי מרבי של 1.05% מהחיסכון.

מ”מנותקי קשר” יגבו דני ניהול שאינם עולים על 0.3% מהחיסכון

על ההחלטה ומשמעויותיה

מה המציאות הקיימת לפני כניסתה לתוקף של ההחלטה?

משיכת כספים “שלא כדין” מקופת גמל מחוייבת במס של 35%

על אילו מוצרים חלה ההחלטה?

ההחלטה חלה על קופות גמל בלבד

ההחלטה לא חלה על פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה חדשות/כלליות, קרנות השתלמות

על אילו כספים חלה ההחלטה?
כספים שהופקדו לפני ו/או אחרי 2008. תגמולים ו/או פיצויים

מהי קופה עם צבירה מינימלית?

קופה עם צבירה של עד 7,000 ₪

אם לחוסך קיימים מספר חשבונות במספר קופות שונות – יוכל למשוך את כל הקופות, בתנאי שסך הצבירות בכל אחת מהן אינו עולה על 7,000 ₪

אם לחוסך קיימים מספר חשבונות באותה קופה – וסך הצבירות עולה על 7,000 ₪ – לא יוכל למשוך כל קופה בנפרד

אם לחוסך קיים חשבון המורכב מפיצויים ותגמולים ובו הסכום הכולל גבוה מ7,000 ₪ אולם סך התגמולים נמוך מ7,000 ₪ ,לא ניתן למשוך כספי תגמולים שכן התקרה בהוראת השעה מתייחסת לכל מרכיבי החשבון

מהו פרק הזמן למשיכה פטורה ממס?

המועד האחרון לקבלת הבקשות בקופות הגמל הינו ה-31/03/2015

עמית שלא ינצל זכותו זו לפדיון פטור ממס – לא יוכל להנות ממנה לאחר מכן

אילו תנאים חייבים להתקיים במצטבר כדי לאפשר משיכת הכספים?

היתרה הצבורה הכוללת של התגמולים והפיצויים בכל החשבונות באותה קופת גמל לא עולה על 7,000 ₪ נכון ל-31.12.2012.(גם אם היום הסכום גבוה יותר בשל רווחים צבורים)

לא הופקדו כספים מאז 1.1.2012

לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים מקופה גמל אחרת מיום 1.1.2013 ואילך.( גם ביצוע ניוד מחשבון אחד לשני באותה קופת גמל שולל את אפשרות המשיכה אפילו אם הסכום הכולל נמוך מ7,000 ₪)

איך יידעו עמיתי הקופות על זכאותם?

משרד האוצר חייב את הקופות להודיע לעמיתים הרלבנטיים על זכאותם המוגבלת בזמן

חלק מהקופות מנצלות את הדיווח השנתי לשנת 2013, אשר נשלח בימים אלו, ומעדכנות את העמיתים על זכאות זו

סביר כי חלק מהקופות יקבעו תהליך מהיר למשיכת כספים אלו

מהו פרק הזמן שיעבור עד קבלת הכספים?
לפי התקנות- תשלום הכספים לעמית ייעשה תוך 10 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה בקופה

לאחר כניסת ההוראה לתוקף, מהן האפשרויות העומדות בפני חוסך שיש לו חשבונות בקופת גמל עם יתרה כוללת עד 7,000 ש”ח?

– למשוך את הכסף בפטור ממס

– אם קיימים חשבונות נוספים על שמו – למזג את הכסף בחשבון הקטן לחשבון אחר

– להשאיר את הכספים בחשבון בקופת הגמל, כאשר החל משנת  2016 החברה המנהלת של קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום של 6 ש”ח לחודש.